Thuốc Giải (2020)

Nội Dung

Dựa trên bộ tiểu thuyết đam mỹ "Giải Dược" của Vu Triết.Bộ phim kể vè Trình Khác vì theo đuổi nghệ thuật mà vứt bỏ công việc vốn có, cùng Giang Dư Đoạt không đánh không quen biết, còn trở thành khách thuê nhà của anh ta, từ đó bắt đầu cuộc sống mới, hai người không quen biết, công việc lại không cùng lĩnh vực, ngay khi bắt đầu đã không ngừng mâu thuẫn, từ ghét bỏ nhau dần dà trở nên hiểu nhau hơn, thông qua nỗ lực và phấn đấu, mỗi người họ đã đạt được thành công và luôn hướng về tương lai tươi đẹp phía trước

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2